Financiële astrologie

Lezing Irma Schogt, zaterdag 1 oktober 2016

Introductie
De uiteenzetting van Irma Schogt over de grondslagen van astrologisch-financiële voorspellingen maakt duidelijk dat er twee typen onderzoek aan ten grondslag liggen, en wel

Het zal niet verbazen dat dit tot een complex van factoren leidt die voorspellende waarde (kunnen) hebben en waar ook een zekere hiërarchie van belangrijkheid in zit.

Over de auteur
Irma Schogt heeft zich op het vlak van de financiële astrologie ontwikkeld na een tijd als valutahandelaar te hebben gewerkt. Na een opleiding astrologie kwam zij in aanraking met een onderzoeksmethode die financiële know how en astrologie combineerde. Zij is nu 14 jaar bezig met het geven van astrologisch financiële adviezen. Recent volgde zij de tweejarige opleiding bij ‘Merriman Market Timing Academy’(Detroit, VS).
Met haar bureau ‘Schogt Market Timing’ verzorgt zij de Nederlandse vertaling van het boek ‘Financiële Vooruitzichten 2017’ van Raymond Merriman, waarbij zij een hoofdstuk voor haar rekening neemt met prognoses over de AEX. Deze vooruitzichten-boeken voorzien c.q. doen voorspellingen betreffende relevante ontwikkelingen die in het jaar dat volgt de realiteit gaan vormen, soms tegen de algemene mening van niet-astrologen-financiële deskundigen in. Via haar website Market timing biedt Irma boeken, webinars en nieuwsbrieven aan met adviezen voor beleggers. Wekelijks verschijnt de gratis Marktvooruitblik op haar site, die de economie en de toestand op de markten beschrijft vanuit astrologisch oogpunt. Men kan deze nieuwsbrief gratis toegezonden krijgen.

Grondslagen van astrologisch-financiële voorspellingen

In haar uiteenzetting over de grondslagen van de astrologisch-financiële voorspellingen is duidelijk dat er zowel onderzoek aan ten grondslag ligt naar algemene patronen in beursfluctueringen over zeer lange tijd, los van eventuele astrologische correspondenties, als ook onderzoek naar (mogelijk) voorspellende astrologische patronen en factoren. Het zal niet verbazen dat dat tot een complex van factoren leidt die voorspellende waarde (zouden) hebben en waar ook een zekere hiërarchie van belangrijkheid in zit.
Aan de basis ligt de feitelijke onderzoeksconstatering dat beurskoersen historisch op- en neergaande golfbewegingen doormaken. Golfbewegingen worden op lange, middellange en korte termijn waargenomen: van 4-jaars tot decennia-lange cycli en kortere tot enige weken. Onderzoek laat zien dat beursgolfbewegingen van lange termijn samenvallen met planetencycli van lange termijn, dat marktcycli van middellange termijn samenvallen met planetencycli van middellange termijn, en marktschommelingen van korte termijn correleren met planetencycli van korte termijn.

Daarbij wordt aan de Saturnus-Pluto cyclus een zeer grote betekenis toegekend. Deze cyclus correspondeert met belangrijke op-en-neer-gaande bewegingen van lange termijn. Een conjunctie blijkt vaak min of meer samen te vallen met een economisch dal, een oppositie met een piek. Voorbeelden zijn de bodem van rond 1982, de piek rond het jaar 2000-2001 (AEX 703). Andere indicatoren zijn bijvoorbeeld Neptunus-Saturnusbewegingen die een samenhang met de rente hebben. Het afnemende vierkant dat eens per 36 jaar voorkomt, viel de laatste keren rond 1945 (de rente was toen rond 0 procent, net als nu) en in 1982 toen de rente piekte daar. Nu, in 2015-2016, bevindt de rente zich weer op een bodemniveau.
Daar weer naast blijkt de kans op een omslagpunt het grootst wanneer aspecten die in het verleden samenvielen met beursomkeringen terugkeren.
Ook spelen transits in de radixhoroscopen van belangrijke financiële organen een centrale rol en meer specifiek staat de markt voor een bepaalde grondstof óók onder invloed van specifieke planeten. Olie bijvoorbeeld hangt samen met Mars, Jupiter en Neptunus. De olieprijzen hebben begin 2016 heel laag gestaan, in de tijd dat het Saturnus-Neptunus-vierkant werkzaam was. Het was in de tijd dat er een langetermijnbodem verwacht werd voor olie en een belangrijk aspect met Neptunus kan de trigger zijn geweest voor het starten van weer een nieuwe stijging van enige jaren in de prijs van olie.

Dit alles leidt dan tot concrete beleggingsadviezen op basis van voorspellingen over de bewegingen in de financiële wereld en grondstoffenmarkten.
Irma werkt hier al geruime tijd op deze manier mee en is ervan overtuigd dat door rekening te houden met relevante astrologische factoren de kans op succes bij beleggingsactiviteiten toeneemt, hoewel je het per situatie niet kunt garanderen: daarvoor is het geheel van factoren te complex en is de kennis over de astrologische (en andere) achtergronden van de financiële bewegingen in de wereld te beperkt.

Voor de NVWOA is interessant dat in een boek als ‘Financiële Vooruitzichten 2017’ veel prognoses staan die een voldoende mate van concreetheid hebben om ze gericht te kunnen te toetsen. Het zal ongetwijfeld geen sinecure zijn om dat goed te objectiveren en het resultaat af te zetten tegen een redelijke verwachting. Verschillende aanwezige leden hebben al belangstelling getoond om dit op te pakken.