Logo NVWOA
NVWOA
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie


Symposium 3 “Astrologie & Wetenschap”


Programma

Opmerking vooraf: Na iedere bijdrage is er ca. 15 minuten gelegenheid tot discussie; die tijd is inbegrepen in de spreektijd zoals deze in het programma staat vermeld.

10.00-10.45 Inloop, ontvangst met koffie / thee
10.45-10.50 Opening door Frank Vernooij, voorzitter van de NVWOA
10.50-11.35 Neptuniaanse verkenningen: Uraniërs en Neptunianen door Robert Doolaard
Zijn mensen met een bijzonder geplaatste Uranus inderdaad Uraniërs in de zin die de astrologie daaraan geeft?
Wat zijn de belangrijkste astronomische en (dus?) astrologische overeenkomsten en verschillen met Neptunianen, als die er al zijn? Kortom, is de conclusie van sommige sceptici gerechtvaardigd die luidt dat er geen enkel bewijs bestaat voor de geldigheid van welke vorm van astrologie dan ook? Als zij gelijk hebben, dan moeten alle onderzochte factoren op het te verwachten gemiddelde uitkomen. Dat doen ze niet!
Wat is er aan de hand? Een zoektocht naar waarheidsvinding.
11.45-12.30 Sturen planeten een 10-jarige zonnecyclus? door Kees Jansen
Volgens algemene kennis varieert het aantal zonnevlekken in een 11-jarige zonnecyclus. De oorzaak van de ontwikkeling van zonnevlekken is nog onderwerp van onderzoek. Deze lezing laat een duidelijk verband zien tussen de Jupiter-Saturnuscyclus en de zonnecyclus. Er wordt gesteld dat de basistijd van de zonnecyclus 10 jaar is, waarbij soms twee cycli samenvallen. Het is bekend dat de zonnecyclus het gebeuren op aarde beïnvloedt. Recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden meegenomen.
12.30-13.15 Lunch
13.15-14.15 Astrologie en praktijk in het antieke Rome door Rob van Gent
Dankzij Grieks-Romeinse bronnen is veel bekend over de praktijk van de astrologie zoals deze in de eerste eeuwen van onze jaartelling in het Romeinse Rijk werd bedreven. Ook zijn enkele artefacten bewaard gebleven die inzicht geven in de manier waarop informatieoverdracht tussen astrologen en cliënten plaatsvond.
De lezing bestaat uit twee delen: eerst een luisterverhaaltje van een half uur en dan een workshop van een half uur, gebaseerd op wat in het eerste half uur is verteld. Je hebt pen en papier nodig voor dit programma-onderdeel.
14.15-14.30 Theepauze
14.30-15.15 Wat doe je met de keizersnee? Over kwalitatief onderzoek en het geboortemoment door Fokkelien von Meyenfeldt
Gauquelin schrijft in zijn Birthtimes een gepassioneerd betoog over de rampzalige psychologische gevolgen voor mensen die via de keizersnee ter wereld zijn gekomen. Het is een interessant verhaal, dat de nodige vragen oproept. In de astrologie is het exacte geboortemoment een factor van belang. Verstoort de keizersnee een natuurlijk proces? Heeft Gauquelin gelijk, overdrijft hij of slaat hij de plank volledig mis? Aan de hand van deze vragen komen (on)mogelijkheden van kwalitatief onderzoek aan de orde.
15.15-15.30 Theepauze
15.30-16.15 Reïncarnatie & astrologie. Een historische schets door Albert Bredenhoff
Door middel van een paranormaal verkregen code kon een astroloog de geboortehoroscoop omzetten in die van een vorig leven. Diverse mensen gingen op zoek in de plaats van hun vorig leven en zelfs in de literatuur klinkt een echo van dit bijzondere geval door.
16.15-17.15 Borrel
Website NVWOA | NAAR BOVENMaker website: AstroCursus. Laatste versie: woensdag 28 augustus 2019