Logo NVWOA
NVWOA
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie

Over de NVWOA

Printversie
van dit artikel


De Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie (NVWOA) is opgericht op 3 juni 1971. De NVWOA tracht een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de validiteit en de betekenis van de astrologie. Dit doet zij door het bevorderen van samenwerking tussen astrologen en wetenschappelijk onderzoekers, en door eigen onderzoek van de leden. De NVWOA neemt principieel geen stelling met betrekking tot het al dan niet ‘waar’ zijn van de astrologie.

Voor wie?

Leden van de NVWOA zijn in het algemeen mensen met een grote belangstelling voor de astrologie, die er bovendien sterk aan hechten dat uitspraken en theorieën van astrologen kritisch worden getoetst. In de vereniging werken academici en astrologen samen.

Hoe ziet de NVWOA astrologie en onderzoek?

NVWOA is de afkorting van ‘Nederlandse Vereniging van Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie’. Deze naam geeft meteen aan waar het hart en doel van vereniging ligt: bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de astrologie. In de praktijk gaat daarbij de meeste aandacht uit naar de Westerse astrologie, maar dat is geen principiële keuze.

Onderzoek ernaar kan zich op minstens drie grote gebieden afspelen:

  • de historie van de astrologie;
  • de levensbeschouwelijke kant met zijn culturele, filosofische en spirituele aspecten;
  • toepassing in de praktijk: dit komt neer op empirisch onderzoek naar uitspraken en theorieën van astrologen over de betekenis van de astrologische symbolen en hun interpretatie m.b.t. personen en gebeurtenissen.

 

Astrologie

Astrologie zou je kunnen zien als een symbooltaal. Astrologen menen dat ze deze taal kunnen interpreteren. De uitspraken die ze doen betreffen karakter en levensloop van mensen (psychologische astrologie) en voorspellingen en duidingen van gebeurtenissen (mundane astrologie). In de praktijk bewegen astrologen zich op gebieden als counseling, partnerkeuze, beroepskeuze, werving en selectie, economie en bedrijfsadvies.

Tussen astrologen bestaat over het algemeen consensus over de symboolbetekenissen van de hemellichamen, dierenriemtekens, de onderscheiden levensgebieden in de horoscoop (huizensysteem) en andere factoren die van betekenis worden geacht. Markante verschillen zijn er daarentegen m.b.t. het interpreteren van de horoscoop als geheel. Er bestaan meerdere systemen van interpretatie en grote verschillen in de factoren die men bij de interpretatie betrekt.

Ook bestaan er, nog voorafgaand aan de duiding, verschillen in de wijze waarop de horoscoop wordt berekend (tropische of siderische zodiac, keuze van huizensysteem).

De astroloog veronderstelt een verband tussen de stand der hemellichamen en aardse gebeurtenissen. De hemellichamen bewegen onafgebroken voort en hun positie en onderlinge configuratie aan de hemel geven op elk willekeurig moment voor de astroloog een unieke kwaliteit van dat moment aan, overeenkomstig de symboolbetekenissen. Bekend is, dat vele klimatologische en biologische factoren op aarde de invloed ondergaan van gravitatie, magnetisme, zonneactiviteit, etc. De natuurwetenschap biedt vooralsnog echter geen enkele verklaring voor de in de astrologie veronderstelde verbanden. Die verbanden worden overigens door astrologen in het algemeen niet beschouwd als onomstotelijk vaststaand op de manier waarop een natuurwet dat is.

Onderzoek

De instrumenten om onderzoek te doen naar de astrologie verschillen uiteraard naar gelang de verschillende velden. Bij historisch onderzoek is een ander instrumentarium van toepassing dan bij levensbeschouwelijk onderzoek of onderzoek naar toepassingen.
In alle gevallen vraagt wetenschappelijk onderzoek een (zelf)kritische houding. Het gaat om het beschrijven van waarnemingen en het toetsen van veronderstelde verbanden aan zo veel mogelijk materiaal en de bereidheid resultaten kritisch te laten toetsen door anderen. Alleen zo kan nagegaan worden of er geen verkeerde observaties, gezichtsbedrog, artefacten, fantasie, wishful thinking, toeval of andere factoren in het spel zijn wanneer zich een verband lijkt voor te doen.

Aangezien de astrologie gaat over de interpretatie van veronderstelde symbolische verbanden tussen bewegingen aan de hemel en complexe menselijke verschijnselen of gebeurtenissen, is deze niet gemakkelijk empirisch onderzoekbaar. Desalniettemin zijn de theorie en de uitspraken van astrologen over karakters van mensen en gebeurtenissen vaak zo concreet dat men zou verwachten dat ze toch empirisch aantoonbaar gemaakt zouden moeten kunnen worden.

Astrologisch onderzoek tot nu toe

Over een lengte van tijd is onderzoek gedaan naar de astrologie, met name historisch en in mindere mate ook empirisch-statistisch. Qua omvang is dit echter niet vergelijkbaar met de hoeveelheid onderzoek op andere wetenschapsgebieden.

De komst van de computer leidde onder astrologen tot een sterke verwachting dat er bewijs gevonden zou worden voor een aantal van de aannames van de astrologie. Dit was (mede) aanleiding tot het oprichten van de NVWOA. Bij de meeste onderzoeken die aanvankelijk resultaat leken op te leveren, bleken de resultaten het gevolg van een artefact. Lange tijd was het slechts het onderzoek van Michel Gauquelin, waarbij het ‘Mars-effect’ het meest bekend is geworden, dat als een baken in dit landschap bleef staan.

Er zijn diverse onderzoeken te noemen die iets hebben opgeleverd, maar waarbij de effectgrootte klein was. Het wachten is op replicaties, maar astrologisch onderzoek is zeer bewerkelijk en vereist, vanwege de zeer moeilijke beoordeling van verwachte waarden t.o.v. de geobserveerde verschijnselen, zeer specifieke expertise op het gebied van statistische kennis. Hier komen veel potentiële onderzoekers niet aan toe, temeer daar financiering van dit onderzoek nauwelijks mogelijk is. Dit is een mogelijke reden voor het gebrek aan overtuigende onderzoeksresultaten.

Een recent voorbeeld van een onderzoek waarvan de resultaten ondersteuning lijken te bieden aan de veronderstellingen van de astrologie, is het onderzoek van Jan Ruis naar seriemoordenaars (2007-2008).

De bijdrage van de NVWOA

De NVWOA tracht onderzoek te stimuleren en te faciliteren op de drie eerder genoemde gebieden van: historie, levensbeschouwelijke aspecten en praktische toepassing. De NVWOA streeft daarbij naar samenwerking tussen astrologen en onderzoekers.
Onder praktiserende astrologen is systematisch toetsend onderzoek nog zeer weinig tot ontwikkeling gekomen. In het kader van de trend naar professionalisering bij astrologen tracht de NVWOA hieraan bij te dragen. Ook probeert de NVWOA belangstelling te wekken voor onderzoek naar astrologie bij academische onderzoekers.

Via de website van de NVWOA komt binnenkort een database ter beschikking met relevante literatuur en databestanden waarmee nader onderzoek gedaan zou kunnen worden.

Leden van de NVWOA zijn in het algemeen mensen met een grote belangstelling voor de astrologie, die er bovendien sterk aan hechten dat uitspraken en theorie

l

 

sitemap | naar bovenWebsite: AstroCursus. Laatste versie: woensdag 09 mei 2018