NVWOA Nieuwsbrief februari 2000; jaargang 5, nr. 1
Nieuwsbrief goed gelezen

De Nieuwsbrief wordt goed gelezen, zo concludeert Floris Methorst, voorzitter van de NVWOA. Dat dit het geval is blijkt niet alleen uit de ingezonden brieven die hem hebben bereikt vanwege het bericht over Vulcanus in het vorige nummer. Meer nog namelijk mag deze conclusie worden getrokken uit het feit dat de Nieuwsbrief effectief is in het verbinden van vraag een aanbod.

Niet in de laatste plaats met betrekking tot het onderstaande item mag de hoop worden uitgesproken dat dit laatste ook dit keer weer het geval zal zijn.Werkgroep Multivariate Analyse

In het najaar vond bij de NVWOA een lezing plaats door dr. A.F.M. Nierop over multivariate analyse. Nierop is op dit onderwerp gepromoveerd en is specialist in het analyseren van complexe problemen. Reden om hem uit te nodigen was dat deze vorm van statistische analyse de meest geschikte lijkt te zijn voor statistisch onderzoek op het gebied van de astrologie. Zoals bekend hebben astrologen geregeld bezwaar gemaakt tegen die vormen van onderzoek waarbij slechts ťťn factor werd bestudeerd, bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken die astrologisch werden gekoppeld aan de Zon in de twaalf tekens.

De lezing leidde ertoe dat vanuit de NVWOA een werkgroep is opgericht die zich bezig gaat houden met onderzoek van de astrologie met behulp van multivariate analyse. Momenteel wordt er voorwerk verricht voor een onderzoeksopzet. Het is de bedoeling Nierop bij dit onderzoek te betrekken, vooral om van hem de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze benadering te leren.

Als de nodige kennis wat betreft de methodiek is verkregen, dan zal op eigen kracht worden verder gewerkt.

Vragen waarop een antwoord moet worden gevonden alvorens aan het feitelijke onderzoek kan worden begonnen zijn van statistische, astrologische en niet in de laatste plaats van financiŽle aard. Zo moet er een homogene groep van te onderzoeken personen worden gevonden. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid een groep acteurs. Ook moet er een antwoord zijn op de vraag hoe aan de juiste controlegroepen kan worden gekomen. Wat dat betreft zijn er inmiddels flinke vorderingen. Voorts zijn er besprekingen met Jean Cremers om na te gaan in hoeverre zijn programma PlanetDance geschikt is dan wel geschikt kan worden gemaakt voor deze onderzoeksdoeleinden.

De vraag met welke astrologische factoren zal worden gewerkt is nog in discussie. Duidelijk is wel dat dit maar een beperkt aantal zal kunnen zijn.

Het grootste probleem is op dit moment van praktische aard en betreft de financiering van het onderzoek. Berekend is dat er een bedrag van rond de 10.000 nodig zal zijn. Diverse organisaties, met name organisaties die actief zijn op het gebied van de astrologie, zullen worden benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren. Inmiddels heeft de NVWOA toegezegd 2000,- bij te dragen en ook de AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland) is in principe bereid het onderzoek financiŽel te ondersteunen.

Ook u kunt het onderzoek ondersteunen door uw bijdrage te storten op girorekening 4312858 t.n.v. NVWOA, Houten onder vermelding van multivariate analyse.Astrologische verbanden

Alweer een tijd geleden - het was maart '99 - schreef NVWOA-lid Corrie Sietsma twee korte stukjes voor de NVWOA Nieuwsbrief. Het eerste stukje was naar aanleiding van een Open Huis-lezing over de bekende astroloog Leo Knegt die op 6 februari '99 werd gegeven door Rudolf Smit. Het tweede stukje gaat in op het tijdschrift AinO, of om precies te zijn op astrologische invloeden rond de verschijningsfrequentie van dit tijdschrift. Hieronder, met dank aan Corrie Sietsma, beide stukjes.

Een lezing, Knegts radix

en tien horoscopen

Op de Open Huis-middag van 6 februari '99, aanvang 13.30 uur, hield Rudolf Smit een lezing betreffende tien horoscoop analyses van wijlen Leo Knegt, gebundeld in boekvorm door C.P. van Rossum (zie AinO jaargang 11, nr. 1-2).

Er ligt een verband tussen de uurhoek van het begintijdstip van de lezing, de radix-horoscoop van Leo Knegt en de betreffende tien horoscopen. Bij eerdere onderzoeken heb ik mijn stelling reeds naar voren gebracht: "Indien een persoon bij een willekeurige gebeurtenis van essentieel belang is betrokken, dan zullen de hoekhuizen 1/7 en 10/4 van uurhoek en radix op enigerlei wijze met elkaar in verbinding staan". Dit kan op de volgende manieren:

A. De tekens op de assen 1/7 en 10/4 van de uurhoek komen terug in de assen 1/7 of 10/4 van de radix of omgekeerd.

B. De Heer van Ascendant of MC van de uurhoek staat in de as 1/7 of 10/4 van de radix of omgekeerd. Wel verschil van graden.

C. De gespiegelde tekens op de assen 1/7 of 10/4 van de uurhoek komen terug in de assen 1/7 of 10/4 van de radix of omgekeerd, maar dan op 'dezelfde' graad met en orb van 1 ŗ 2 graden.

Tijdens de uurhoek van deze middag stond de as 1/7 op 2.16 Kreeft/Steenbok en de as 10/4 op 26.30 Waterman/Leeuw. Gespiegeld komen deze standen respectievelijk op 27.44 Boogschutter/Tweelingen en 3.30 Schorpioen/Stier.

De as 1/7 van Leo Knegt - Boogschutter/Tweeling - loopt als een rode draad door de betreffende tien horoscopen heen, te weten:

- 7 maal door de hoekassen 1/7 en 10/4;

- 3 maal Heer Ascendant in de as Boogschutter / Tweeling

(nr. 10 is een grensgeval, wellicht 10 minuten eerder geboren).Ongeveer 116 jaar na zijn geboorte stond Leo Knegt op die middag postuum midden in de belangstelling als een van de meest prominente astrologen. Het primaire MC vanuit zijn radix stond toen op ongeveer 28 graden Waterman en de primaire Ascendant op zo'n 3 graden Kreeft. Dezelfde standen als in de uurhoek, met een orb van 1 ŗ 2 graden!

Astrologie blijft fascinerend!De NVWOA en de aflevering van het tijdschrift AinO, gezien vanuit de

oprichtingshoroscoop

Reeds enige jaren stagneert met tussenpozen de uitgave van het uitstekend verzorgde blad Astrologie in Onderzoek (AinO), dat de leden twee maal per jaar ontvangen sinds 1977.

Het derde huis van de oprichtingshoroscoop van de NVWOA geeft hier de nodige informatie ten aanzien van communicatie, geschriften en dergelijke. Vanaf april 1995 tot mei 1998 loopt Saturnus door het derde huis, wat stagnatie en vertragingen kan opleveren.

Toch ontvangen de leden rond eind '95 begin '96 over het jaar 1995 twee afleveringen van het tijdschrift. Jupiter transit (heer 3) passeert in deze periode de Ascendant, zodat alles ten goede komt.

Pas in 1997 ontvangen de leden wederom het blad AinO. Saturnus transit staat dan driehoek ascendant vanuit het derde huis. Daarna gaat de stagnering echter voort. In 1998 komt wel de belofte van aflevering, doch deze kan niet gerealiseerd worden. Jupiter transit in het derde huis staat gedurende dit jaar tweemaal vierkant Ascendant.

Als in januari '99 het Jupiter vierkant is weggetrokken en de secondaire Maan op ongeveer 15 graden Libra komt te staan en dat tegelijk driehoek naar Mars radix (2e heer van het derde huis) ontvangen de lezers wederom het blad.

Hoe nu verder? Te verwachten valt dat in '99 een tweede aflevering van het blad kan plaatsvinden (Jupiter transit driehoek Ascendant). Een belangrijk aspect dat zich nu en in de komende tijd vormt is de samenstand van Uranus transit met Mars radix, driehoek naar Zon en Maan. Dit geeft een open staan voor en gebruik maken van allerlei nieuwe vormen van informatieverstrekking! Zo hebben de leden januari (1999, red.) jongstleden het buitenlandse tijdschrift Correlation ontvangen.

De secondaire Maan passeert de komende jaren het tiende en elfde huis. Tesamen met de transiterende Uranusstand, die in 2001 driehoek MC komt te staan, zullen moderne communicatiemiddelen en technieken de vereniging een grotere bekendheid kunnen geven in positieve zin, wat voor de astrologie een opwaartse dimensie kan betekenen.