Logo NVWOANieuwsbrief NVWOA
voor leden en belangstellenden

jrg 2, no 1, 1997; 15 2 1997

====================================

In deze nieuwsbrief:

-Uitnodiging algemene ledenvergadering
-Dav-datenbank
-Onderzoek zonnetekens partners

===================================================================================

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

op 1 maart 1997 van 13.30-16.00 uur
Plaats: Sterrenwacht, Zonnenburg 2, Utrecht

Op de Agenda staan:
Opening, Vaststellen agenda, Mededelingen, Ingekomen stukken, Notulen ALV van 2 maart 1996 (bijgaand)
Jaarverslag secretariaat (bijgaand), Jaarverslag financiŽn 1996 en begroting 1997(bijgaand), Verslag kascommissie (H. de Weever en R. Doolaard), benoeming nieuwe kascommissie. Verder:
* Het rooster voor op- en aftreden.
Het bestuur is op zoek naar uitbreiding en draagt voor F. Vernooij als nieuw bestuurslid. Andere kandidaat bestuursleden kunnen zich melden bij de voorzitter F. Methorst of op de Algemene Ledenvergadering.
* Vertraging tijdschrift Astrologie in Onderzoek.
* Onderzoeksgroepen. Stand van zaken en verder.

Wij hopen U allen te mogen begroeten op deze ledenvergadering.
L. Bruining, secretaris

=================================

PRIJSVRAAG NVWOA

De NVWOA is sinds kort op Internet te vinden.
<http://www.worldonline.nl/~lexbruin/index.htm>
Bezoekers kunnen meedoen aan een prijsvraag, door de foto van een bekende astroloog te raden. De site zal de komende maanden worden uitgebreid met publikaties en natuurlijk met links naar andere interessante sites.

==================================

DAV-DATENBANK

De "Deutschen Astrologen Verbandes" (DAV) heeft haar "Geburtsdatenbank" bereikbaar gemaakt via Internet <http://members.aol.com/davdatenbk>
Begonnen in 1983 staan er inmiddels 40.000, merendeels beroemde, personen in. Zo'n 65% is afkomstig van de verzamelingen van Gauquelin. De gegevens komen uit 13 bronnen.
Ongeveer 20 (beroeps)groepen zijn onderscheiden. Voor 25 DM krijg je bijvoorbeeld 100 data. Losse aanvragen kosten 1,50 maar zijn ook gratis via Internet op te zoeken. Hiervoor kan fulltext worden gezocht, maar ook op 25 verschillende velden. Het Internet aanbod is een tussenoplossing: zoeken op geboortejaar en plaats lukte wel, zoeken op geboortedatum en geboortetijd niet. De cd-rom is uitgebreider, deze kan wel zoeken op astrologische gegevens en kost 49,90 DM tot eind februari 1997, daarna 65 DM.
Een indrukwekkend geheel, met vele mogelijkheden voor astrologen en onderzoekers.

================================

ONDERZOEK ZONNETEKENS PARTNERS

Gunter Sachs, wiskundige en oprichter van het "Institut zur empirischen und mathematischen Untersuchung des MŲglichen Wahrheitsgehaltes der Astrologie" (IMWA) in Zwitserland heeft een astrologisch onderzoek gedaan met opmerkelijke resultaten.
Zonnetekens van 358.000 huwelijkspartners in Zwitserland sinds 1987 werden met elkaar vergeleken.
Van de 144 mogelijke combinaties kwamen er 17 significant naar voren. Hiervan waren combinaties die vaker voorkwamen dan gemiddeld allen van hetzelfde teken of stonden driehoek ten opzichte van elkaar. Combinaties met minder dan gemiddeld waren partners met zonnetekens in oppositie of vierkant. Indelingen in fictieve tekens leverde geen significante verschillen op. (Die Zeit, nr. 2, 3 januari 1997; ook in de Schweitzer Weltwoche verschenen).

=================================================================================

redactie Nieuwsbrief NVWOA
De Blieckstraat 145, 3572 WB Utrecht
tel: 030 2732954

Informatie NVWOA
F. Methorst, Kasaidreef 19, 3564 AS Utrecht
tel/fax: 030 - 2617723