N I E U W S B R I E F voor leden en belangstellenden

jrg 3, no 1, 20-8-1998

NEDERLANDSE VERENIGING TOT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE ASTROLOGIE


Terug naar homepage NVWOA

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

* Onderzoek overlijdensadvertenties Trouw, NRC en Volkskrant *
door Frank Vernooij

In de NVWOA-nieuwsbrief van maart 1997 formuleerde Frank Vernooij een aantal hypotheses op grond van een grote verzameling geboortedata in overlijdensadvertenties in een paar landelijke bladen. (Met dank aan Willem de Graaff die het leeuwendeel verzameld had).

Deze hypotheses betroffen het teken van de Maan in de radix.


Het ging en gaat om NRC-gegevens vanaf september 1984 en Trouw-gegevens vanaf januari 1996. (Inmiddels is er de Volkskrant sinds maart 1997 bijgekomen).


Het onderzoek is voor de aardigheid begonnen, zonder specifieke verwachting. Inmiddels lijkt het toch de moeite waard gebleken om het wat serieuzer te bekijken. Ook voor sociologen zitten er wel aardige gegevens in: b.v. het aantal aankondigingen in de NRC is sinds 1984 spectaculair gestegen (misschien is de onderzoekspopulatie daarmee ook essentieel veran-derd). De Volkskrant heeft verreweg de minste aankondigingen en de vraag is of dit alleen toe te schrijven is aan de beduidend jongere gemiddelde leeftijd van de overledenen.


De hypotheses, die vorig jaar gesteld werden waren bij de NRC gebaseerd op 15992 gegevens, tot september 1996, waarvan er 9000 geselecteerd waren waarbij de Maan op 12 uur 's middags tussen 7 en 23 graden stond, zodat het teken met zekerheid vaststond. Deze 9000 data gaven onderverdeeld in chronologisch opeenvol-gende groepen van 1800 de volgende cijfers:TABEL 1
NRC Ra St Tw Kr Le Ma We Sc Bo St Wa Vi
0001-1800 147 134 129 142 148 156 154 166 167 160 144 153
1801-3600 154 131 171 143 161 149 136 148 152 157 154 144
3601-5400 130 146 158 146 172 157 151 136 151 167 132 154
5401-7200 150 157 139 158 169 154 132 139 152 146 148 156
7201-9000 152 143 134 143 145 134 154 174 169 157 150 145
Totaal 733 711 731 732 795 750 727 763 791 787 728 752

De Maan gaat dusdanig snel en regelmatig rond dat de verwachte waarde per teken op een-twaalfde mag worden gesteld.
De toets waarbij de waarschijnlijkheid wordt vastgesteld of er een speciaal patroon in zit gaf aan dat die kans 6 op 10 was. Dat is niet bijzonder veel.


Er leek mogelijk een patroon aanwezig waarbij de hoogste 3 tekens Leeuw, Boogschutter en Steenbok (o.m. autoriteit, ambitie, horizonver-ruiming en status) bijna steeds hoog scoorden en vooral Stier steeds laag.


Als je de andere 6992 data erbij neemt, maar hier is de kans aanwezig dat de Maan in werkelijkheid in een aangrenzend teken staat, leek er ook enige steun voor die gedachte.

TABEL 2

NRC Ra St Tw Kr Le Ma We Sc Bo St Wa Vi
548 586 619 565 593 572 580 578 594 605 598 554

Steenbok nr. 2, Boogschutter nr. 3, Leeuw nr. 5 en Stier nr. 6.
Overigens bleek de kans op een niet-toeval-patroon in deze verdeling minder dan 1 op 3 en van de 2 grote verzamelingen tezamen bijna 2 op 3. (p: .35)


Overstappend op het dagblad Trouw : vorig jaar waren hier 1680 gegevens van bekend, tot mei 1997, waarvan 960 "zuiver" dus tussen 7 en 23 graden, en de rest 720 "onzuiver".

De verdelingen:

TABEL 3

Trouw Ra St Tw Kr Le Ma We Sc Bo St Wa Vi
N:960 74 80 77 79 72 59 80 95 83 88 81 92
N:720 51 62 53 71 57 59 52 52 59 69 70 65
Tot: 1680 125 142 130 150 129 118 132 147 142 157 151 157

In deze groep trof m.n. de positie van het teken Vissen. (o.m. emotioneel meeleven en religieuze affiniteit).
De waarschijnlijkheidswaarden bij deze 3 groepen waren achtereenvolgens : .35, .53 en .29.
Mede gegeven het veel kleinere aantal data een grotere kans dat hier een patroon in zit (3 op 10) dan bij de NRC gegevens.
Op grond van deze gegevens werden de volgende hypotheses gesteld voor de te komen advertenties:


Gestelde hypotheses (maart 1997)
1. en 2. Maan in Ram scoort zowel bij NRC en Trouw in de onderste helft.
3. Maan in Stier komt bij Trouw vaker voor.
4. Maan in Kreeft komt bij Trouw vaker voor.
5. en 6. Maan in Leeuw komt bij de NRC beduidend vaker voor en scoort daar bij de hoogste tekens.
7. Maan in Weegschaal komt bij Trouw vaker voor.
8. Maan in Schorpioen komt bij Trouw vaker voor.
9. 10. 11. en 12. Maan in Boogschutter bij beiden bij de 6 hoogstscorende tekens-bij de NRC het vaakst en daar bij de bovenste 4.
13. en 14. Maan in Steenbok bij beiden bij de 3 hoogst scorende tekens.
15. Maan in Waterman komt bij Trouw vaker voor.
16. Maan in Vissen bij Trouw bij de 3 hoogstscorende tekens.

Wat kwam hier nu van uit?
De gegevens die volgen zijn wat de NRC betreft bijgewerkt tot 12 juli 1998 en wat Trouw betreft tot 1 augustus 1998 Het zijn "ongezuiverde" data voor 12 uur 's middags Nederlandse tijd.
Voor de NRC zijn 3899 nieuwe data beschikbaar, voor Trouw 1761.

TABEL 4

Ra St Tw Kr Le Ma We Sc Bo St Wa Vi
NRC: 3899 336 315 337 328 320 302 311 327 336 330 339 318
Trouw: 1761 138 134 139 159 145 142 135 132 171 147 144 175

Eerst de waarschijnlijkheidswaarden. Deze zijn voor de NRC .95 en voor Trouw .18.
Dus de kans dat het een toevalsverdeling is, is voor de NRC maar liefst 95% maar voor Trouw minder dan 1 op 5.

De hypotheses:
1. en 2. Klopt niet voor NRC, wel voor Trouw.
3. klopt niet. Beiden heel laag. Bij NRC consequent laag.
4. klopt. Bij Trouw nr. 3, bij NRC nr. 6.
5. en 6. Beiden kloppen niet. Leeuw is erg gevallen.
7. Niet waar. Bij beiden zeer lage score.
8. Niet waar. Schorpioen bij Trouw zelfs het laagst
9. 10. 11. en 12. Allemaal waar behalve 11. Bij NRC nr. 3, maar bij Trouw nr. 2!
13. en 14. Niet waar. Bij Trouw nr. 4 en bij NRC nr. 5
15. Niet waar.
16. Waar.
De oogst: 6 bevestigingen - 10 falsifieringen.

Inhoudelijk: de bevestigingen zitten voornamelijk in de hoek van dat wat aanvankelijk het meest opviel. D.w.z.: bij Trouw het teken Vissen en bij NRC het teken Boogschutter en toch ook Steenbok, met Stier weer heel laag.


Nieuwe hypothesen voor de komende data:
1. Maan in Vissen zal bij Trouw hoger scoren dan bij NRC.
2. Het gemiddelde van Maan in Leeuw, Boogschutter en Steenbok zal bij NRC hoger zijn dan van Maan in Stier.
3. Het gemiddelde van Maan in Vissen, Kreeft, Boogschutter en Steenbok zal bij Trouw hoger zijn dan van Maan in Maagd, Tweeling, Ram en Weegschaal.


Als overigens alle data van Trouw, de oor-spronkelijke en de nieuwe, bij elkaar opgeteld worden blijkt de waarschijnlijkheid dat er sprake is van een toevalsgroep wat betreft de verdeling van de Maan kleiner dan 5%, de significantie-grens.

Als de kans bekeken wordt of de Maan in Vissen toevallig hoger scoort bij Trouw dan bij NRC dan blijkt dit eveneens minder dan 5% te zijn als je de nieuwe data met elkaar vergelijkt.

Als je alle data vergelijkt wordt de kans nog een stuk kleiner.
Het lijkt interessant om aan de hand van de komende gegevens te bezien of deze uitkomsten bevestigd worden.
In elk geval sporen ze met de veronderstelling dat bij Trouw sprake is van een homogenere groep en met de meer religieuze affiniteit ervan.
Tot slot enige (beperkte) Volkskrant-data van maart 1997 tot 8 juli 1998.

TABEL 5

Volkskrant Ra St Tw Kr Le Ma We Sc Bo St Wa Vi
1040 93 90 78 86 87 92 74 71 78 92 103 96

De toevalskans is hier 2 op 5. Het teken waterman springt er het meest uit naar boven.

=============================================================================

* De rol van de elementen in de synastrie *
door Henk de Weever


Ongeveer 450 jaar voor het begin van onze jaartelling schreef Empedokles een lang dichtwerk over zijn levensvisie, getiteld "Over de natuur", waarin de vier elementen een essentiële rol spelen. Hij noemt ze: De stralende zon, de aarde, de hemel, en de zee, die in sterfelijke wezens zijn gaan groeien. Maar, hij geeft ook aan dat sommige elementen, meer geschikt zijn voor menging met elkaar terwijl andere elementen elkaar juist afstoten, haten of twisten.

Aangezien deze gedachte nog steeds voortleeft in de astrologie, leek het zinnig om eens te kijken naar de elementen waar de zon in staat bij partners.


Er zijn zes combinaties met verschillende elementen mogelijk en vier combinaties met hetzelfde element. Combinaties met verschillende elementen leveren negen mogelijkheden op, combinaties met hetzelfde element leveren zes mogelijkheden op. Dit komt neer op 78 combinatie-mogelijkheden. Met deze verschillen is bij het vaststellen van de percentages rekening gehouden. Het onderzoek heeft betrekking op 160 horoscopen, dus tachtig huwelijken of relaties. Het resultaat in procenten is als volgt:


Aarde/Lucht 15,72
Aarde/Water 13,48
Vuur/Vuur 11,80
Lucht/Water 11,24
Vuur/Aarde 10,11
Vuur/Water 10,11
Vuur/Lucht 9,00
Water/Water 8,43
Aarde/Aarde 6,74
Lucht/Lucht 3,37
-------
100,00%
Wat op het eerste gezicht opvalt is het grote verschil tussen de combinaties Aarde/Lucht en Lucht/Lucht. Aarde/Lucht is bijna vijf maal hoger dan Lucht/Lucht. Mensen die allebei de zon in een luchtteken hebben staan oefenen kennelijk de minste aantrekkingskracht op elkaar uit. Maar ook in detail zijn er opvallende combinaties. Het percentage Aarde/Water wordt bijna geheel veroorzaakt door Kreeft/Stier en Kreeft/Maagd.
Bij paren met gelijk element springt alleen Vuur/Vuur eruit, maar dit komt volledig op het conto van Ram/Ram en Ram/Boogschutter. De overige drie, dus Water/Water, Aarde/Aarde, en Lucht/Lucht scoren het laagst van alle combinaties. Gelijke polen lijken ook hier elkaar af te stoten, behalve dus bij mensen met zon in Ram.

Er is trouwens nog iets wat opvalt, als wij de aspecten bekijken die de tekens waarin de zon staat onderling vergelijken. Er is rekening mee gehouden dat alle genoemde aspecten tweemaal voorkomen, behalve de oppositie en de conjunctie. Afgerond op hele procenten ziet het er als volgt uit:
Vierkant 22
Sextiel 17
Inconjunct 16
Driehoek 12
Oppositie 11
Conjunctie 11
Semi-sextiel 9
--

100%

Men zoekt in relaties kennelijk naar dynamiek en spanning, meer dan naar harmonie, en zeker geen gelijke geaardheid. Het lijkt mij zinvol dit beperkte onderzoek met een veel groter aantal relaties te herhalen.

De onderzoeksgegevens zijn ter inzage voor degene die daar behoefte aan heeft.

Maart 1998,

Henk de Weever

=============================================================================

* Verband claims en tekens niet eenduidig *

Een jaar geleden berichtte de verzekeringsmaatschappij Velo Ltd. (Engeland) dat het teken Stier (siderisch Ram) de meeste en het teken Schorpioen (siderisch Weegschaal) de minste schadeclaims bij het rijden op de weg indienen. In deze studie werden 25.000 claims betrokken.

Uit een onderzoek van 90.000 gevallen van een andere Engelse verzekeringsmaatschappij Touchline Insurance, begin dit jaar, kwamen Maagd als meest en Steenbok als minst claimend naar voren.

Leg je de rijtjes naast elkaar dan zie je dat resultaten van beide onderzoeken nauwelijks overeenkomsten vertonen. Ook de tekens die het hoogste bedrag claimen komen niet overeen.

Maar de onderzoeken zijn slecht vergelijkbaar.
Uit de kranten valt op te maken dat Velo alleen de ongelukken-claims heeft bekeken. Touchline heeft daarnaast ook de categorieën diefstal en gebroken ruiten meegenomen.
Er zijn geen cijfers bekend gemaakt over statistische relevantie etc.

(Bron: The Daily Telegraph London, 14-1-1998. The Evening Standard 13-1-98)

=============================================================================

* Ochtend- en avondmensen*

Het is weer een beetje een trend aan het worden, het samenstellen van een groep horoscopen van mensen met een zeer specifiek kenmerk. Stuitte het doen van onderzoek vroeger al gauw op te weinig horoscopen, nu is de hoop dat met behulp van nieuwe media deze drempel kan worden overwonnen.

Hans-H. Taeger van het IAS (Institute for Astroenergetic Studies) doet het verzoek mee te werken aan het verzamelen van gegevens voor de volgende drie projecten.
Taeger is verbonden aan de internationale club van data-verzamelaars.
Op zijn Website http://www.iol.ie/~taeger staan alvast de gegevens van 100 Duitse astrologen. Een cd-rom met 1400 data (eind 1997), de Taeger-Archives, is te koop.


"1. Research Project Astrologers/RPA: This project has 2 main goals: (a.) Building up a comprehensive collection (World Encyclopedia of Astrologers) of historical as well as contemporary astrologers (including biographical information) and (b.) attempt to discover wether there are astrological factors which allow astrologers to feel and understand esoteric energies easier than ordinary people do.


2. Research Project Eros/RPE: (-Often researched, but still interesting): Statistical research about homo and bisexuality (male/female), perverted sexual behaviour, prostitution (female/male), extreme forms of heterosexuality.


3. Research Project Night-Owl/Early Bird/RPEN: Statistical research why there are day and night orientated human beeings and why there is a time altered rhythm in 10% of the world population. Newest REM-Research verified this fact."


Voor meer informatie: Institute for Astroenergetic Studies / IAS
Attn. Hans-Hinrich Taeger & Thomas Siegfried
Glenview-House, IRL-Portsalon, Co. Donegal, Ireland
fax: 00353-74-59331
email: taeger@iol.ie
http://www.iol.ie/~taeger/

=============================================================================

* Onderzoek Huwelijken G. Sachs *

Het onderzoek van Sachs betreffende huwelijken heeft tot nogal wat discussie geleid. Hij publiceerde een boek "Die Akte Astrologie" en haalde veel media.
Het resultaat van zijn onderzoek is dat huwelijkspartners vaker de zon in hetzefde teken hebben of in tekens die driehoek t.o.v. elkaar staan. Oppositie- en vierkanttekens kwamen minder vaak voor. De resultaten zouden significant zijn.

Sachs' grootste criticus is Niehenke. Hieronder zijn enkele cruciale passages overgenomen uit de discussie.
Het komt er op neer dat Sachs geen controlegegevens heeft gebruikt en dat de resultaten te verklaren zijn uit de natuurlijke variatie in geboorten over het jaar. Niehenke zegt dat elke andere indeling ook relevante gegevens oplevert en toont dat aan door de gegevens van Sachs in kalendermaanden in te delen.

Sachs beweert echter wel rekening te hebben gehouden met de natuurlijke variatie en wel op de volgende manier.

Sachs:"Wenn ich ... den Quotienten bilde aus Istwert (red. werkelijke waarde) und Erwartungswert (red. verwachte waarde) und nur noch die prozentuale Abweichung betrachte, ist der Effekt der unterschiedlichen Geburtenstõrke eliminiert"
Sachs besluit gevat met:"Nie henke man einen Autor, wenn man sein Buch nicht richtig gelesen oder nicht verstanden hat".

Niehenke:"....er kann nicht feststellen, dass diese "Zuordnung" nicht zufaellig ist, wenn er nur SUMMENWERTE hatte fuer Tierkreiszeichen (und diese als Markierungen in seinen Untersuchungen und Tabellen benutzt). Die Schwankungen im Jahresverlauf (die sehr wohl da sind) sind damit schon in ein bestimmtes SYSTEM eingeordnet. Er kann die
Gueltigkeit eines Systems nicht dadurch feststellen, dass er _dieses_ System schon als Ausgangspunkt fuer eine Zusammenfassung in bestimmte Abschnitte, der tatsaechlichen Kurve aus Einzeldaten, macht. Die Schwankungen im Jahresverlauf sind damit also schon in ein (man
koennte jetzt auch sagen "zufaellig" in einer romantischen Sylvesternacht ;-) GEWAEHLTES System eingeordnet.
Haette Sachs zum Vergleich ein anderes zusammenhaengendes System (z.B. Monatseinteilung) genommen, waere es ihm vielleicht aufgefallen. Nicht so jedoch bei seinen zufaellig (unzusammenhaengend) zusammengestellten "Vergleichsdaten", die die tatsaechliche Kurve im Jahresverlauf 'auseinanderreissen' oder verwischen....".

Wellicht dat een doorgewinterde statisticus of methodoloog zijn licht op dit ja en nee spelletje kan laten schijnen. Het "dossier Sachs" ligt bij de redactie.

(bron: Gunter Sachs - "Die Akte Astrologie"

http://www.gunter-sachs.de/astrologie/ )

(bron: Antwoord Niehenke op Sachs

http://members.aol.com/niehenke/Sachs.html)

=============================================================================* Thesis on Business Astrology *

dissertatie van Manfred Zimmel

Abstract
Subject of a thesis at the Vienna University of Economics and Business Administration, Austria, is the theoretical and empirical examination of astrological knowledge relevant for management. Besides identifying astrological factors that influence the success of organizations and persons basic astrological principles like the rulership of planets in signs and houses are confirmed. The first article compares 3,500 well-running to 1,800 bankruptcies based on their registration charts at noon time. Convincing evidence was found by studying the seasonal distribution of planet positions: in general, fall and winter signs can be recommended. Very little supports the importance of aspects. None of the astrologers contacted before conducting the study foresaw the final results.

In the next issue of Kosmos the sun-sign-study with the managers of these companies is published.

Methodology
My basic idea was to figure out which astrological constellations in foundation charts lead to a failure in business. The Compass-Verlag and the Oesterreichischer Kreditschutzverband von 1870, both located in Vienna, Austria, provided the registration data of 5,329 Austrian small and medium-sized enterprises (SMEs): 1,801 bankruptcies and 3,528 companies with an excellent or good credit rating. All of the businesses were founded since 1970 and extracted from the Firmenbuch which is the official database listing all companies. I first conducted a pilot study with 144 (2 * 77) companies not included in the samples mentioned above. When I attempted to replicate these findings on the large samples I recognized that I had merely identified artifacts because n =77 is too small to detect the real instead of the spurious astrological effects. A sample size smaller than 1,000 is probably not enough for this purpose since the effect sizes are usually small (3-15%). Therefore in this article I highlight the most interesting post-hoc findings. My shotgun- approach aimed at identifying any significant deviations between the two samples with the arithmetic mean being the expected value. The results of the chi2-test had to be significant at the 1%-level.

A considerable part of all tests I performed are listed in this article so type-1 error (too many tests) can be excluded. One exception are aspects where I only got a few significant deviations at the p<0.1% level out of several hundred tests which may be attributed to the selection criteria that made no difference between dynamic and non-dynamic enterprises.In this article I only cover signs, seasons, elements, modes, and houses. One point that remains to be discussed is the lack of the exact time of registration. Despite some warnings I worked with noon charts and got meaningful results. In most cases the exact time can never be traced but the time frame is limited by office hours from 8 to 5. To interpret it positively, the study reflects the habit of business astrologers to use noon time as basis for their calculations.

Biography
I was born on July 12, 1974, 3.58 a.m. CET in Gmuend, Austria (48N46, 14E59) and have been studying business
administration in Vienna, Austria, and Lexington, KY, since 1992. During a deep crisis in 1993 I got to know the value of
astrology. My thesis (August 6, 1996, 10.19 CEST, Vienna, Austria) is an attempt to combine business and astrology and to establish an academic astrology that has its foundation on empirical grounds. Currently I am preparing for my dissertation in the same field. I am looking for an appropriate research project, a supervisor and business organizations to cooperate with.


Other information on this theses such as: Business Astrology, Empirical Results, Overview, Details, Interpretation and Research Implications, see website:

(Bron:
http://olymp.wu-wien.ac.at/usr/h92/h9251757/)

=============================================================================

* Astrology and Mental Illness *

Dr. Mitchell Gibson, a Tempe psychiatrist, is preparing to launch a new book:
Signs: An Astrological Study of Mental Illness.

The book, published by Llewellyn Publishing Co., St. Paul, Minn., is expected to hit bookstores within the next five or six months. It is a study of about 100 clients who had different types of mental illnesses.

(Bron: The Business Journal, Vol. 18, Iss. 14, Jan 23, 1998)

=============================================================================* Galilei op Internet *


Een manuscript van Galileo Galilei, de man die aantoonde dat de aarde rond de zon draait en niet omgekeerd, kan voortaan integraal worden geraadpleegd op het Net. Het gaat om een in het Latijn en het Italiaans geschreven, 300 bladzijden tellend handschrift over de theorie van de mechanische beweging, waarvan het origineel bewaard wordt in de Italiaanse Nationale Bibliotheek in Firenze. 'Tot dusver kon het manuscript nooit in zijn totaliteit worden geraadpleegd', aldus pr-man Juergen Renn van het Max Planck-Instituut. Meer en meer wetenschappelijke instellingen hebben plannen om ook andere geschiedkundige manuscripten op het Internet te zetten.

(Bron: http://www.mpiwg-berlin.mpg.de)

=============================================================================

* Here's something for your amusement *

I wanted to know a little astronomical tidbit so I went to our university library and checked out the general Astronomy textbook, "Astronomy, the Cosmic Perspective" by Michael Zeilik and John Gaustad, published by Harper and Row, 1983 (yes, that's right, 1983).
Continue. Lo and behold, I discovered that they have written:
"The sun does NOT move at a uniform angular speed along the ecliptic. Over the half year centered on the summer, it covers 180 degrees in 186 days; over the winter half, 180 degrees in 179 days."
I wonder if I should inform them that the sun does not "move" along the ecliptic at all! Rather, it is the earth that moves around the sun giving rise to only an apparent path of the sun relative to the fixed stars. ROTFLOL! Regards, LCBurns

(Bron: Internet, nieuwsgroep)

=============================================================================

* Onderzoek Verhulst *

Enkele recente onderzoeksresultaten van J. Verhulst, die in december a.s. een lezing geeft voor de NVWOA, zijn op Internet te raadplegen. Het betreft een significante maanfase bij de wereldkampioensschapsvoetballers.


http://www.ping.be/jvwit/astrologyworldcup.html=============================================================================redactie Nieuwsbrief NVWOA

De Blieckstraat 145, 3572 WB Utrecht

tel: 030 - 2732954

Informatie NVWOA

F. Methorst, Kasaidreef 19, 3564 AS Utrecht

tel/fax: 030 - 2617723

WORDT LID VAN DE NVWOA.!

U ONTVANGT DAN HET TIJDSCHRIFT ASTROLOGIE IN ONDERZOEK GRATIS. MAAK F.80,- OVER OP GIRONUMMER 432858 T.N.V. DE NVWOA, HOUTEN

e-mail: lexbruin@worldonline.nl

internet:http://home.worldonline.nl/~lexbruin/index.htm