logo NVWOA logo NVWOA Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
 
Nieuwsbrief oktober 2016, jaargang 21 nr. 4
 
 

Bijeenkomst zaterdag 5 november
Deze maand is er geen spreker uitgenodigd, aangezien we een discussiebijeenkomst houden.
Aanvang: 13.30 uur.

Irma Schogt: Lezing over financiële astrologie, 1 oktober 2016
De uiteenzetting van Irma Schogt over de grondslagen van astrologisch-financiële voorspellingen maakt duidelijk dat er twee typen onderzoek aan ten grondslag liggen, en wel
  • naar algemene patronen in beursfluctueringen over zeer lange tijd, los van eventuele astrologische correspondenties;
  • onderzoek naar (mogelijk) voorspellende astrologische patronen en factoren.
Het zal niet verbazen dat dit tot een complex van factoren leidt die voorspellende waarde (kunnen) hebben en waar ook een zekere hiërarchie van belangrijkheid in zit.
Lees verder »

Onderzoek: Mercury, Neptune and the ability to recall
Alison Chester-Lambert beschrijft haar onderzoek naar het herinneringsvermogen van mensen met in hun radix een aspect tussen Mercurius en Neptunus in vergelijking met mensen die zo’n aspect niet hebben. Tegen de aanvankelijke verwachting in bleken mensen met een Neptunus-Mercurius-aspect beter in staat herinneringen op te roepen dan de anderen.
Het artikel verscheen eerder in Correlation.
Lees verder »

Onderzoek: The validity of astrological statements
Onderzoek van twee Nederlanders, Huub Angenent en Anton de Man, gepubliceerd in het gerenommeerde psychologische tijdschrift Psychological Reports 1988, 62, 650. Hoewel het artikel bijna 30 jaar geleden is gepubliceerd, is het nog steeds interessant:
“…We ontvingen 30 astrologische rapporten voor 30 verschillende personen. We stelden vast dat deze rapporten 293 testbare uitspraken bevatten, die vervolgens van een score werden voorzien. Als een persoon een bepaalde karakteristiek bezat volgens de astroloog, gaven we een plus(+); als het astrologische rapport de karakteristiek niet bevatte, gaven we een min (-).
Vervolgens vroegen we om beoordelingen van psychologen die de verschillende personen goed kenden en de gelegenheid hadden gehad hen uitvoerig te evalueren.
De astroloog en de psycholoog bleken het er in 187 gevallen met elkaar over eens te zijn dat de persoon in kwestie een bepaalde karakteristiek bezat; in 66 gevallen noteerde de astroloog een bepaalde karakteristiek maar de psycholoog niet; in 19 gevallen waren ze het er over eens dat een persoon een bepaalde karakteristiek miste; in 10 gevallen vermeldde de psycholoog een karakteristiek, terwijl de astroloog dat niet deed. In 11 gevallen die door de astroloog waren behandeld deed de psycholoog geen uitspraak.” (vertaling FvM).
Lees verder »

Uit de vakpers
Asascoop 1/2016

Themanummer ‘Asteroïden’. Het blad biedt informatie over de mythische symboliek van enkele asteroïden. De grootste onder de tienduizenden tussen Mars en Jupiter zijn Ceres (ontdekt 1-1-1801), Juno, Pallas (Athene) en Vesta (ontdekt tussen 1800 en 1850). Verder komen Isis (23-5-1856) en Osiris (24-9-1960) aan de orde, evenals Sedna(15-3-2004) en Eris. Deze laatste werd op 21-10-2003 voor het eerst gefotografeerd en Xena genoemd; de nu in gebruik zijnde naam Eris dateert van 13-9-2006. Op één na alle kregen ze namen van godinnen uit de Griekse mythologie, alleen Sedna is genoemd naar een godin van de Inuit.
Bovendien bevat het blad een beschouwing over Nehalennia (geen hemellichaam), een Zeeuwse godin die werd vereerd bij de monding van de Schelde, en Lilith, naar wie zelfs vier hemelfactoren genoemd zijn. Op Eris, Sedna, Ceres, Lilith en Isis & Osiris wordt dieper ingegaan.
Overigens verscheen in de Astrological Journal van nov/dec 2009 een artikel van Rodgers over asteroïden en de vier stadia van de mystieke weg, geïllustreerd aan Teresa van Avila: ‘Ceres wakker worden en de grond gelegd; Vesta zuivering; Pallas verlichting; Juno vereniging’. Ook Cheiron wordt in verband gebracht met mystiek.

Astrological Journal nov/dec 2015, jaargang 57 nr. 6: drie artikelen over synastrie

Frank Clifford (opnieuw) over synastrie-aspecten tussen acteurs en beroemdheden die ze spelen. Als voorbeeld lichten we er hier uit: Meryl Streep als Thatcher. “So what sort of synastry should we expect? In my experience there are usually direct inter-aspects by conjunction or opposition under a 5° orb. In such a case, the planets/angles involved reveal the focus and motivations of the actor, or his/her personal links to the figure being portrayed. (For synastry between astrologer and client, this is even closer: every client I’ve ever seen has had a planet conjunct – or less so, opposite – one of my personal planets or angles – either natally or by solar arc at the time of the appointment.) When the association is fleeting or not meaningful /careerdefining for the actor, there are likely to be fewer inter-aspects between actor and subject, and more of a solar arc direction link...” (Hij werkt dit nog wat verder uit).

John Green: Gooi je kookboek weg. Dit artikel gaat vooral over de logica van de ingewikkeldheid van synastrie. Voorbeeld: als er sprake is van een Zon-Venus synastrisch aspect tussen twee mensen in een relatie, komen met die Zon en Venus ook alle aspecten in de relatie mee die ieder apart in zijn/haar radix op de Zon, resp. Venus heeft. Dit heeft natuurlijk vooral relevantie voor consultatie in de praktijk, maar geeft ook aan dat en waarom in onderzoek zulke verbanden niet zo vanzelfsprekend naar voren komen.

Nick Kollerstrom presenteert “drie opvallende resultaten” op het gebied van synastrie. Kollerstrom heeft onderzoek gedaan op basis van “de beste synastriedatabase die nu online is”, nl. de Gauquelin erfelijkheidsdatabase (gezinsdata van 20.000 paren waar de kinderen uitgefilterd zijn). Hij memoreert dat er nauwelijks een programma is voor synastrieonderzoek. Desalniettemin is het hem met de hulp van Ray Murphy gelukt de database te onderzoeken. Hij memoreert dat op basis van de database van Gunther Sachs (300.000 Zwitserse paren) en die van Didier Castille (16 miljoen paren) met name Zon conjunct Zon geclaimd werd als eruit uitspringend, maar dat er vraagtekens bleven.
Kollerstrom meldt de volgende zijns inziens spectaculaire resultaten:
  • Zon bij de man conjunct of oppositie Venus bij de vrouw (niet andersom): “These are, one must say, beautiful results. The four degrees after the SU-VE synastry opposition average 29 procent excess. For the conjunction, of the same two heavenly spheres, the four degrees before exactitude score 30 procent more than the four degrees after it. This is the chemistry of attraction. Astrally speaking, it produces the Urge to Merge”.
  • Maan bij de vrouw conjunct Pluto bij de man: “...her Moon (once again this is gender-specific: it doesn't work the other way) conjunct his Pluto: it shows an excess of 14% for three degrees either side of the conjunction – although here the effect is looking a bit bigger before exactitude. …It's marvellous to have such a large database that one can look at individual celestial aspects. I don't think that has ever happened before”.
  • Zon oppositie Saturnus bij beiden lager dan verwacht: “This worked symmetrically: it wasn't gender-specific, and so here the two data-sets, Male Saturn – Female Sun and vice-versa, are combined. … so the expected frequency is twice as high as before. This is a weaker effect, showing altogether 9 procent fewer marriages for three degrees on either side of the opposition.”
Uit de vakpers:
In deze rubriek besteden we aandacht aan artikelen uit ASAScoop gerelateerd aan de ASAS, Astrofocus, gerelateerd aan de AVN, en het Astrological Journal, gerelateerd aan de Engelse Astrological Association. Genoemde bladen zijn in onze bibliotheek aanwezig. Het gaat niet om alle artikelen, maar om die onderwerpen die voor de NVWOA relevant zijn. Relevant betekent dat een artikel te maken heeft met onderzoek, of dat het gaat om een beschouwing van algemene astrologische principes. U vindt hier dus geen complete inhoudsopgaven! Verantwoordelijk voor keuze en beschrijving: Frank Vernooij.